HOME

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid is dit document geschreven in de wij-vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat wordt het bedrijf 'Slagenvoorjerijbewijs.nl' bedoeld. 

Slagenvoorjerijbewijs.nl is een handelsnaam van VOF De Groot Opleidingen & Advies. 

De Groot Opleidingen & Advies 
Wesselseweg 60b
3771PD Barneveld 

Postadres:
Postbus 249
3770AE Barneveld

Kamer van Koophandel nummer: 81431430
Contact via: info@slagenvoorjerijbewijs.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma, cursussen en trainingen:

2.1 Zowel eigen leerlingen, externe leerlingen, medewerkers en derden kunnen deelnemen aan de online programma's.

2.2 In onze online programma's delen wij onze kennis, ervaring en tools om met succes en sneller je rijbewijs te behalen. Zelf moet je naast het volgen van de online programma's voldoende tijd reserveren voor de praktijklessen om de geleerde stof te implementeren in de praktijk. Wij kunnen niet garanderen dat het volgen van de online programma's successen genereert. Wel hebben wij ons volledig ingespannen om de juiste handvatten te integreren in de online programma's zodat je alle informatie hebt om met succes het online programma te volgen en af te ronden.  De ondersteuning die wij bieden is zoals aangeboden wordt in de online cursus. 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door ons verstrekte gegevens, welke door ons als juist worden aangemerkt.

3.2 Wij worden niet aan aanbiedingen gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 De prijzen van de online cursus staan op de website van www.slagenvoorjerijbewijs.nl. 

4.2 Betaling kan in een keer worden voldaan. 

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

4.4 Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs.

4.5 Wij kunnen een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.


Artikel 5 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

5.1 Op de teksten e materialen van de online cursus bezitten wij de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens de online cursus mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online programma tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties
6.1 De Deelnemer heeft na zijn inschrijving voor een periode van 3 maanden toegang tot de online cursus, tenzij anders aangegeven. Na de Einddatum van de cursus heeft de Deelnemer geen toegang meer tot het Programma en de inhoud ervan. De werkboeken en audio mogen voor eigen gebruik gedownload worden. Eventueel kan er wel een verlenging (voor een vergoeding) van deze periode worden afgesproken.

6.2 Het kan zijn dat wij materialen van  derden aanbeveel. Wij treden hierin op als bemiddelende partij en zijn daarmee nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders. De algemene voorwaarden van de aanbieders zijn van toepassing op het gebruik van de plugins. Wij raden je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. 

Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursus, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten door een mail te sturen.  Wij ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van het online programma melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 ā€‹Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ā€‹de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om verplichtingen na te komen of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

8.4. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Slagenvoorjerijbewijs.nl, De Groot Opleidingen & Advies en peter de Groot kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

8.5. Alle online programma's zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledig en goed voor te bereiden op jouw rijlessen en het rij-examen. Wij kunnen hiervoor geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. Wij willen je helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

8.6 Alle producten en diensten die wij aanbieden zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in het online programma is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde online cursussen gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij).

Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Stel jezelf ook ten alle tijden onder het gezag en de kennis van jouw praktische rij-instructeur.

Op geen enkele wijze kan Slagenvoorjerijbewijs of De Groot Opleidingen & Advies aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 10 Privacy
10.1 Wij nemen de privacy van onze deelnemers serieus en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Wij houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11 Overig
11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.

11.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

11.4. Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer van toepassing.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden/ leveringsvoorwaarden Slagenvoorjerijbewijs.nl beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Slagenvoorjerijbewijs.nl tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Geschillen
12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden
14.1 Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

Wij willen deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

Datum vernieuwd: 30 april 2021, Barneveld